Algemene voorwaarden

Masterpieces of Sport Algemene gebruikersvoorwaarden

1. Partijen 

1. Masterpieces of Sport: Masterpieces of Sport B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88917533, gevestigd te Ede aan de Zonneoordlaan 59, 6718TL, exploitant van het online veilingplatform op www.masterpiecesofsport.nl of www.masterpiecesofsport.com, gebruiker van deze algemene gebruikersvoorwaarden.

2. Verdere gegevens van Masterpieces of Sport:

Website: www.masterpiecesofsport.nl en www.masterpiecesofsport.com

Email: support@masterpiecesofsport.nl

3. De Gebruiker: de bezoeker van de website en/of online veilingplatform van Masterpieces of Sport en/of de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen op het veilingplatform van Masterpieces of Sport.

4. De Aanbieder: het rechtssubject dat via het online veilingplatform goederen aanbiedt en bij verkoop via het online veilingplatform een overeenkomst sluit met een Gebruiker.

 

2. Toepasselijkheid en het aanbod

1. Masterpieces of Sport verklaart deze algemene gebruikersvoorwaarden van toepassing op het bezoek of gebruik van de website en/of online veilingplatform van Masterpieces of Sporten elk aanbod van aanbieders van goederen op het online veilingplatform en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene gebruikersvoorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Derden die door Masterpieces of Sport bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene gebruikersvoorwaarden beroepen. 

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene gebruikersvoorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene gebruikersvoorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

6. Elk aanbod van een Aanbieder is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Masterpieces of Sport is aangegeven. 

7. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

8. Alle opgaven van omvang, kleur en andere weergave specificaties van te leveren goederen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

9. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Aanbieder of Masterpieces of Sport.

10. Een door deze voorwaarden gereguleerde rechtsverhouding komt tot stand op het moment dat De Gebruiker een account heeft aangemaakt op de website van Masterpieces of Sport. Deze voorwaarden zijn alsdan onder andere ook van toepassing op iedere overeenkomst die De Gebruiker direct en indirect via dit account sluit. Die nadere overeenkomsten komen tot stand nadat een hoogste bod op een veiling is aanvaard door de Aanbieder 

11. Masterpieces of Sport is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen De Gebruiker en Aanbieder of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Masterpieces of Sport speelt hierbij geen enkele rol. Masterpieces of Sport staat derhalve niet in voor de nakoming van de eventuele overeenkomst van Aanbieder met De Gebruiker of derden.

 

3. Account/profiel

1. Het is De Gebruiker alleen toegestaan om zelf een account aan te maken met toestemming van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van De Gebruiker.

2. Elk account dient de entiteit van De Gebruiker te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De Gebruiker mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere entiteit vertegenwoordigen. Bij het aanmaken van een account dient Gebruiker een bankverificatie te doorlopen door middel van de betaling van € 0,01 te betalen. Pas na een succesvolle verificatie kan Gebruiker deelnemen aan het online veilingplatform.

3. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het afnemen van aangeboden diensten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van De Gebruiker, via het account van De Gebruiker wordt gebezigd. De Gebruiker is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van De Gebruiker zo spoedig mogelijk aan Masterpieces of Sport te melden.

4. Masterpieces of Sport behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook een aanvraag voor een account te weigeren of een bestaand account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of andere regels van Masterpieces of Sport. Masterpieces of Sport behoudt zich evenwel dit recht in het geval de identiteit of bedrijfsvoering van de onderneming van De Gebruiker niet past binnen de ethiek en doelgroep van Masterpieces of Sport. Masterpieces of Sport behoudt zich het recht voor om een account tijdelijk te schorsen of op een wachtlijst te zetten. 

5. Het is De Gebruiker niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is De Gebruiker verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Masterpieces of Sport de aanvraag van De Gebruiker voor een account heeft geweigerd of een account na registratie heeft opgeheven.

6. De Gebruiker kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de diensten van Masterpieces of Sport gebruik wenst te maken. De Gebruiker dient dit per e-mail aan

Masterpieces of Sport kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.

7. De content die gekoppeld is aan het account van De Gebruiker wordt bij de opheffing van het account niet automatisch verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen of op verzoek laten verwijderen ligt bij De Gebruiker. 

8. Masterpieces of Sport is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van

De Gebruiker in verband met het opheffen van een account om welke reden dan ook.

9. Masterpieces of Sport heeft het recht het account van De Gebruiker op te heffen indien De Gebruiker gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens. Daarnaast heeft Masterpieces of Sport het recht om het account en/of de overeenkomst met De Gebruiker met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:

a) Aan De Gebruiker (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, De Gebruiker een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Gebruiker onder curatele of bewind wordt gesteld;

b) De Gebruiker zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Masterpieces of Sport ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

c) Op enig moment blijkt dat De Gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt of Masterpieces of Sport op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van De Gebruiker;

d) De Gebruiker deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt;

e) Indien Masterpieces of Sport twijfelt aan de integriteit of betrouwbaarheid van De Gebruiker, bijvoorbeeld bij het nakomen van ethische codes in de relevante branche of de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit laatste doet zich in elk geval voor indien Masterpieces of Sport van een De Gebruiker een klacht ontvangt over De Gebruiker.

 

4. De uitvoering door Masterpieces of Sport

1. De Gebruiker stelt Masterpieces of Sport in de gelegenheid de uitvoering te verrichten. De Gebruiker verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering door Masterpieces of Sport. 

2. Termijnen jegens Masterpieces of Sport zijn niet fataal, waardoor De Gebruiker Masterpieces of Sport altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 

3. Het staat Masterpieces of Sport vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. 

4.  Masterpieces of Sport is gerechtigd om commerciële advertenties weer te geven op de pagina.

5. Masterpieces of Sport behoudt zich het recht voor de indeling de website en veilingplatform (incl. gebruiksopties etc) te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen zonder dat De Gebruiker recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de prijs. 

6. Masterpieces of Sport spant zich ervoor in de website(s), online veilingplatform of accounts/profielen te publiceren/actief te houden gedurende de gehele overeenkomst. Masterpieces of Sport garandeert echter niet dat het ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de website(s)/online veilingplatform te allen tijde toegankelijk is. Masterpieces of Sport is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de website(s), online veilingplatform of accounts/profielen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website of systemen. 

7. Indien naar het oordeel van Masterpieces of Sport een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Masterpieces of Sport of derden en/of de leveringen van Masterpieces of Sport worden ge- of verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen worden alle verplichtingen van Masterpieces of Sport opgeschort en is Masterpieces of Sport gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/deze verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat De Gebruiker enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Masterpieces of Sport onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Masterpieces of Sport bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Gebruiker en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

5. De uitvoering, biedingen en verplichtingen van De Gebruiker

1. Ieder bod van een Gebruiker is bindend, onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Hiermee wordt bedoeld dat Masterpieces of Sport de biedingen van Gebruiker niet zal verwijderen, tenzij dit is goedgekeurd door Masterpieces of Sport. 

2. Indien het biedproces is geëindigd, beslist de Aanbieder wiens bod wordt aanvaard. Het uitgangspunt is dat het hoogste bod wordt geaccepteerd, maar dit is geen garantie. Indien er meerdere dezelfde biedingen zijn geplaatst, kiest Aanbieder of Masterpieces of Sport welk bod wordt genoteerd/gekozen. Biedingen gaan in staffels en zijn geen vrije keuzes van Gebruiker. Gebruiker kan derhalve het bod plaatsen dat als optie wordt weergeven in het online veilingplatform. Teksten, promotie en advertenties op de website/veilingplatform of het biedingsproces van Masterpieces of Sport gelden niet als een onherroepelijk juridisch aanbod van Aanbieder. 

3. De Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden. De Aanbieder kan voorts besluiten de verkoop niet door te laten gaan, eerder te beëindigen, te verlengen of een nieuw biedproces (biedronde) te starten. Het aanbieden van de goederen middels de website/online veilingplatform van Masterpieces of Sport betekent niet dat de Aanbieder de goederen niet op een andere wijze mag verkopen of te koop mag aanbieden. Aanbieder is niet verplicht om akkoord te gaan met het hoogste bod op de biedrondes (of via het biedformulier). Aanbieder mag akkoord gaan met een bod met een lagere koopsom, omdat de identiteit van de Gebruiker hem meer aanspreekt. Wanneer goederen door Aanbieder niet worden gegund aan een Gebruiker, kan een door Masterpieces of Sport een nieuwe veiling worden georganiseerd.

4. Gebruiker is zich ervan bewust en erkent dat hij/zij geen overeenkomst of rechtsbetrekking met Masterpieces of Sport aangaat met betrekking tot de koop van de goederen. Masterpieces of Sport werkt uitsluitend in opdracht en in het belang van de Aanbieder. De werkzaamheden van Masterpieces of Sport zijn in ieder geval beperkt tot het aanbieden van te koop aangeboden goederen, verzorgen van online biedingen en het contact tot stand brengen tussen Aanbieder en Gebruiker. De werkzaamheden bestaan derhalve uitdrukkelijk niet uit advisering, zoals ten aanzien van de inhoud van de koopovereenkomst of juridische en/of feitelijke gebreken. Masterpieces of Sport aanvaardt hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de goederen. Masterpieces of Sport zal ook geen partij zijn bij de koopovereenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Masterpieces of Sport speelt hierbij geen enkele rol. Alle verplichtingen van Masterpieces of Sport gelden als inspanningsverplichtingen. Door Masterpieces of Sport wordt geen enkel resultaat toegezegd of gegarandeerd. Masterpieces of Sport is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tot stand komen van een overeenkomst waarbij Masterpieces of Sport betrokken is geweest, ongeacht de oorzaak daarvan. 

5. Biedingen zijn exclusief verzendkosten. Het geaccepteerde bod wordt derhalve nog verhoogd met de verzendkosten.
De verzendkosten zijn hier in te zien: VerzendkostenPDF.

 

6. De overeenkomst, betaling en levering

1. De koopovereenkomst met Aanbieder komt pas tot stand op het moment dat de Aanbieder het bod heeft schriftelijk heeft aanvaard.

2. Tenzij anders overeengekomen dient De Gebruiker de verschuldigde koopsom in zijn geheel binnen 5 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te voldoen. 

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn en in een ander geval van verzuim is Masterpieces of Sport gerechtigd om iedere prestatie voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Ook is Masterpieces of Sport terstond gerechtigd om De Gebruiker een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Masterpieces of Sport is het De Gebruiker niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

5. Indien Masterpieces of Sport voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Gebruiker een bezorgadres door te geven waar Masterpieces of Sport de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Gebruiker dient op het opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum. Indien De Gebruiker op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Gebruiker. De Gebruiker zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Masterpieces of Sport aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.

6. Indien levering plaatsvindt door het ophalen van de goederen door Gebruiker, dient De Gebruiker zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Gebruiker de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Masterpieces of Sport de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Gebruiker te verhalen.

7. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Gebruiker over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Gebruiker is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
8. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Gebruiker nadat deze al hetgeen De Gebruiker ter zake uit de overeenkomst aan Aanbieder verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten. 

9. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Gebruiker derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht. 

10. De Gebruiker verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Aanbieder en Masterpieces of Sport tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Gebruiker is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

11. Wanneer De Gebruiker in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Gebruiker verplicht op verzoek van Aanbieder of Masterpieces of Sport alle benodigde medewerking te leveren waardoor Aanbieder of Masterpieces of Sport weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Aanbieder of Masterpieces of Sport de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

 

7. Aansprakelijkheid

1. De Gebruiker aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de goederen niet nieuw, maar gebruikt zijn en voor levering naar eigen inzicht van Aanbieder of Masterpieces of Sport mogelijk gereinigd worden. Masterpieces of Sport staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de goederen die via het veilingplatform worden aangeboden. Aanbieder staat er niet voor in dat dee weergave van de goederen op de website of anders overeenkomt met de te leveren goederen.

2. De Gebruiker is gehouden elke levering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen is afgesproken, dient De Gebruiker dit binnen 72 uur na levering schriftelijk per e-mail te hebben gemeld aan Aanbieder en Masterpieces of Sport. 

3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Masterpieces of Sport of aanbieder het gebrek kosteloos naar redelijkheid proberen te herstellen. Wanneer herstel niet mogelijk is/ geen oplossing is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Gebruiker de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Gebruiker recht heeft op enige schadevergoeding.

4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Gebruiker is toe te rekenen of De Gebruiker Masterpieces of Sport/Aanbieder omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Gebruiker is toe te rekenen ligt bij De Gebruiker.

5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Gebruiker niet op. 

6. De Gebruiker heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Gebruiker dient zich te realiseren dat bijvoorbeeld gedragen sportkleding die is verkocht, niet bestemd is om nog langer als sportkleding gebruikt te worden, maar uitsluitend als decoratie. Het is derhalve ook niet bestemd als handelsobject. Gebruiker kan geen enkele aanspraak maken op grond van de omstandigheid dat hij de goederen als handelsobject of gebruiksobject heeft bestemd.

7. Mocht Masterpieces of Sport of Aanbieder onverwijld jegens De Gebruiker aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%, doch nooit meer dan het bedrag waarop een eventueel door Masterpieces of Sport of Aanbieder gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

8. Aansprakelijkheid van Masterpieces of Sport of Aanbieder reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

9. De Gebruiker vrijwaart Masterpieces of Sport en Aanbieder voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Masterpieces of Sport of Aanbieder heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Gebruiker onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.

10. Masterpieces of Sport is, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen partij bij de overeenkomst die De Gebruiker met een Aanbieder sluit. Alle aanspraken en andere geschillen dienen zij onderling op te lossen. De inhoud van een overeenkomst tussen De Gebruiker en een Aanbieder, kan andere en/of aanvullende voorwaarden bevatten, dan zoals aanvankelijk is weergeven op Masterpieces of Sport. De daadwerkelijke voorwaarden dienen partijen eventueel derhalve nader zelfstandig te onderhandelen en overeen te stemmen. Teksten verstrekt via Masterpieces of Sport door Aanbieder gelden derhalve niet als een onherroepelijk juridisch aanbod/aanvaarding.

11. De website van Masterpieces of Sport bevat urls/links naar (socialmedia)websites. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Masterpieces of Sport. Masterpieces of Sport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden. 

12. Masterpieces of Sport past in beginsel geen censuur toe en is in beginsel niet actief in het screenen van de content van haar website (het account, het aanbod of andere communicatie) die geplaatst of verstrekt wordt door Aanbieder of andere derden. De Gebruiker aanvaardt alle risico’s die verband houden met alle contacten met derden die via de website van Masterpieces of Sport tot stand komen. De Gebruiker is gehouden alle gepubliceerde content zelfstandig te verifiëren. Masterpieces of Sport behoudt uitdrukkelijk wel het recht om accounts, aanbod of andere communicatie te monitoren vanwege kwaliteitscontrole en naleving van de overeengekomen voorwaarden, De Gebruiker dient hiervoor alle medewerking te leveren.

13. Masterpieces of Sport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het online veilingplatform, account, content of communicatie. 

 

8. Privacy en Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsaanspraken op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, software, geluidsbestanden, komen toe aan Masterpieces of Sport. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken of anderszins vermenigvuldigen.

2. Het is De Gebruiker niet toegestaan om software in te zetten om gegevens van de website van Masterpieces of Sport te verzamelen en te verwerken.

3. Het is De Gebruiker niet toegestaan om aan Aanbieder ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doel om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen, met uitzondering natuurlijk van de bedrijfsvoering waarvoor een offerteaanvraag is ingediend. 

4.  Alle gegevens kunnen door Masterpieces of Sport nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, commerciële, trainings- en advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.  

 

9. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Masterpieces of Sport is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Gebruiker is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Masterpieces of Sport. 

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Masterpieces of Sport gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Masterpieces of Sport gevestigd is, onderhevig is.

 

© Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies.

Mijn account

Om te kunnen bieden moet je een account hebben. Log in of maak een account aan.